ВАЖНО:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ  ПЪРВОКЛАСНИЦИ

             Уважаеми родители на бъдещите първокласници, 

Каним Ви на 07.09.2021г.(вторник)

от 18.00ч на родителска среща. 

                          От ръководството

 

 Отпускане на еднократна помощ за ученици в I клас

 Всички семейства,чиито деца са записани за първи път в първи имат право на еднократна помощ от 300 лв.

Средствата се отпускат независимо от техните доходи при услови,че децата  живеят постоянно в страната и не са настанени  за отглеждане извън семейството.

Помоща се предоставя и за деца,настанени в семейства на роднини,близки за детето или приемни семейства

 1. Учебни предмети по ИУЧ :
  1. Български език и литература – 1 учебен час седмично;
  2. Математика – 1 учебен час седмично;
  3. Информационни технологии – 1 учебен час седмично.
 2. Учебни предмети по ФУЧ: Английски език -1 учебен час седмично.
 3. Има целодневна организация на учебния процес.
 4.  Осигурен е  кетеринг за обедното хранене,което се заплаща  от родителите . Има осигурени безлатни закуски и плод и мляко.
 5. Преподавателят по английски език има квалификация за преподавател по английски език в начален етап, придобита от квалификациите, организирани от МОН , при въвеждането на чуждоезиковото обучение в начален етап.
 6. С тоалетните няма проблеми. Родители изявиха желание да се кандидатства по проекта на СО. Идеята е да се разширят тоалетните, за да се отделят начален от прогимназиален етап. В момента те са разделени на базата на различното време на междучасията.
 7. Ще има :

1.Ден на отворните врати на 08.06.2021 год. ;

2.От 21.06. до 25.06. занимания преди обед с бъдещите първокласници по желание и възможности;

3.Родителска среща на 28.06. 2021 год. от 18 часа след първото класиране.

                    8. Необходими документи при записването:

                        1. Заявление по образец в училището;

                        2. Удостоверение за завършена подготвителна група;

                        3. Удостоверение за раждане.

                        4. Лична карта на родителя/ настойника за информация.

 

 

 

                                                    ДИРЕКТОР - ЦЕЦА ВЛАДИНОВАКласирани

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Списък класирани на 04.06.2021

1. ИИД 14006087 Първа група Доп. точки: 6.0  
2. ГЕМ 14010541 Първа група Доп. точки: 4.0  
3. ААВ 14003912 Първа група Доп. точки: 0.0  
4. АЛТ 14005681 Първа група Доп. точки: 0.0  
5. БРН 14010691 Първа група Доп. точки: 0.0  
6. ВАК 14003122 Първа група Доп. точки: 0.0  
7. ВКП 14005980 Първа група Доп. точки: 0.0  
8. ВСК 14005954 Първа група Доп. точки: 0.0  
9. ДМА 15007457 Първа група Доп. точки: 0.0  
10. МВВ 15004741 Първа група Доп. точки: 0.0  
11. ММП 14001150 Първа група Доп. точки: 0.0  
12. ННА 14010471 Първа група Доп. точки: 0.0  
13. РЛМ 13010158 Първа група Доп. точки: 0.0  
14. СМГ 14006095 Първа група Доп. точки: 0.0  
15. ТТР 14005599 Първа група Доп. точки: 0.0  
16. ДЙД 14000384 Трета група Доп. точки: 0.0  
17. ННГ 14002637 Трета група Доп. точки: 0.0  
18. БНК 14009951 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
19. ВНК 14006589 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
20. ГВЙ 14001881 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
21. ДГИ 14007569 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
22. ПРН 14013765 Четвърта група Доп. точки: 0.0 00210632
23. ДВВ 14011950 Четвърта група Доп. точки: 0.0 04183929
24. СЦС 14008778 Четвърта група Доп. точки: 0.0 07854999

Срокът за записване на класираните е от 07.06.2021 до 17.00 ч. на 11.06.2021 г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

    Съгласно графика на Столична община дейностите по приема в първи клас за учебната 2021 /2022 год. започва на 19.04.2021 год.

    Регистрирането и кандидатстването става по електронен път от  19.04.21год. до 18 часа на 28.05.2021 год.  на адрес : www.kg.sofia.bg

    Ако родителят / настойникът, по обективни причини, няма възможност да създаде електронен профил на своето дете, попълва в училището писмено заявление по образец. Данните ще бъдат въведени в електронната система от упълномощено от директора лице.

    Възможна е промяна в поредността на желанията чрез системата или допълнително заявление до директора.

    Моля да следите сайта на училището за информация, свързана с приема. Можете да използвате и тел. /02/ 998 20 84.Информацията ще бъде поставяна и на входната врата на училището.

    Очаквайте и обявяване на Ден на отворените врати и родителски срещи.

    Заедно и спокойно ще въведем децата в училището.

    Вярваме,че най-доброто училище за малките ученици,  е близкото училище.

                                                                                 Цеца Владинова - директор

 

 

175. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МРАМОР, РАЙОН “ВРЪБНИЦА “ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

З  А  П  О  В  Е  Д  №  2384 - 180/ 30.03.2021 г

 

Относно: Утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2021 /2022 год.

 

На основание чл. 257 ал.1 и ал.2, чл. 259 ал.1 от ЗПУО, чл. 44 ал.1 и чл.45 ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, протоколно решение на заседание на педагогическия съвет / протокол № 5 от 24.03.2021 год. и становище на обществения съвет от 29.03. 2021 год.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.:

 

 1. Брой паралелки  и брой места в І и в V клас:

І клас – 1 паралелка при максимален брой  ученици – 24

V клас – 1 паралелка при максимален брой ученици -  26

               

 1. Организиране на целодневна организация на учебния ден в :

І  клас – 1 група

V – VІ клас – 1 група

 1. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием:

1.Състав:

   Председател: Джорджия Соколова – главен учител;

           Членове: Калина Калинкова – учител в начален етап;

                           Верка Димитрова – ЗАТС

   Информационно обслужване : Лили Тончева – зам.-директор

2.Задължения:

 

    Извършва всички дейности по приема , информирането  и подпомагането на родителите за работа в системата съгласно графика.

 

 

                                                              ДИРЕКТОР:

                                                                                      / Ц. ВЛАДИНОВА / 

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022ГОДИНА

СРОК                     ДЕЙНОСТ                                         
19.04.21

Свободните места се обявяват на сайта на информационната система за обслужване

на детски заведения,подготвителни групи и първи клас в училищата

/ИСОДЗ,ПГУ и Iклас/и на интернет страницата на всяко училище.

от 19.04.21г.

до 28.05.21г.вкл(до18ч.)

Регистриране и кандидатстване
28.05.21г.

Край на актуализацията на профилите(заключване на системата в 18.00ч.)

Подготовка за първо класиране за учебната 2021/2022г.

04.06.2021г. Публикуване на резултатите от първо класиране за учебната 2021/2022г.

от 07.06.21г.

до11.06.21г.(до 17.00ч.)

 Записване на учениците,приети на първо класиране.
 11.06.21г.от17.00до 18.00ч.

Край на записване на класираните деца.

Елиминиране на незаписаните деца от първо класиране.

Край на актуализацията  на профили (заключване на системата) 

 12.06.21г. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2021/2022г. 

от 14.06.21г.

до 18.06.21г.(до 17.00ч.)

Записване на учениците,приети на второ класиране.
18.06.21 от 17.00ч.до18.00ч

 Край на записване  на класираните деца.

Елиминиране на незаписаните деца от второ класиране.

Край на актуализацията на профилите(заключване на системата)

 19.06.21г. Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2021/2022г. 
 от 21.06.до 25.06.2021г.(до 17.00ч.) Записване на учениците,приети на трето класиране. 
 25.06.21г. 17.00ч.

Край на записване на класираните деца.

Елиминиране на незаписаните деца от трето класиране 


От26.06.21г.до26.08.2021г.-период без класирания.Профилите могат да се

актуализират

175.  основно училище “В.Левски” – с. Мрамор, р-н “Връбница”

С т о л и ч н а   о б щ и н а

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1261 гр.София-с. Мрамор, ул. ”Св.св. Кирил и Методий” № 1

тел.факс /02/ 998 20-84, e-mail: ou175@abv.bg;www.175ou.bgschool.bg

 

                        Утвърдил:

                                                               Директор  - Цеца Владинова

 

ПЛАН – ПРОГРАМА 

ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Приет с протокол № 5 на ПС от 24.03.2021 год.

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението.

    Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 -2030 го.,Плана за действие 2021 -2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата /2021-2030 г./на МОН.

    Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за БДП в РБългария 2021 -2030 год. и Плана за действие 202192023 год. към Националната стратегия за БДП и представя в обобщен видмерките за БДП,обособени по стратегически цели и тематични направления.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година.

Планът се отчита по разработени от ДАБДП образци.

1

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседание на училищната ковисия и в год.доклад за изпълнение на политиката по БДП

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1.

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане ,контрол и оценка на политиката по БДП в единна стратегическа рамка

 

 

 

 

1.1.1.

Отчитане изпълнението на  Плана за действие за БДП за учебната 3030/2021 г пред ПС

Годишна отчетност на цялостната политика по личностното развитие

Директор

Годишен доклад

Срок: 15.09.2021 г. МОН

Класни ръководители

 

Държавната администрация

 

 

1.1.2

Разработване на годишен план- програма за БДП

Годишна плановост на мерки по БДП

Директор,ЩАБ за координация при БАК

Актуализиран план за действия по БДП

Годишна план-програма за БДП, представена от директоа на училището.

1.1.3.

Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП-ПС и РУО

Годишна отчетност на училищната политика по БДП- състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на училището

Директор

Краят на учебната година

Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.

1..1.4.

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво

Дииректор,

Главен счетоводител

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП

Срок:постоянен

Бюджетен разчет.

 

Годишен докад за иълнение на мерките поБДП

1.2.

 

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричасност за различните аспекти от БДП

 

 

 

 

1.2.1.

Прилагане на единна комуникационна система по БДП

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Нина Микова – председател на групата по БДП

Активна медийна политика

Официална интернет страница на училището

2.1.

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

 

 

 

 

2.1.1.

.

 

Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат.

 

Подобрено управление на дейностите за възпитание на учениците по БДП.

 

Подготвени ученици в областта на БДП

Директор, класни ръководители

Изпълнени мерки за подобряване на обучението на учениците по БДП.

Докладвана от учителите информация – регулярно на заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора

2.1.2.

Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за ученици в системата на образованието

Подкрепа за творческите изяви на учениците по темата за БДП;

Учители, кл.ръководители

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за учениците в системата на образованието.

Срок : постоянен

Докладвана от учителите информация- редовно на заседания на ПС и годишно в годишния докла за изпълнение на полтиката по БДП на директора

2.1.3.

Участие в състезания по БДП  и извънкласни инициативи за ученици, свързани с културата на движение по пътищата

Подкрепа на творческите изяви на децата по темата за БДП

Директор, учители,класни ръководители

Изпълнени инициативи по БДП за ученици в системата на образованието.

Срок : постоянен

Докладвана от учителите информация-регулярно на заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора

2.1.3.1.

Няма участие в Националното състезание по БДП

 

 

 

 

2.1.3.2.

Няма участие в Републикански шампионат по правилата на ФИА-по БДП

 

 

 

 

2.1.4.3.

Няма участие в Републикански шампионат „Младежта за езопасност а дижението“ – по БДП и колоездене

 

 

 

 

2.1.5.

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца,свързан с учебната и/или извънучебната дейност в системата  на образованието

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на ученици в пътните превозни средства.

Директор, ЩАБ за БАК и БДП

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете о ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок : постоянент

Докладвана от учителите информация-регулярно на заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора

2.1.6.

Провеждане на кампании, насочени към учениците

Подготвени ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с БДП

Дирекор,учители,класни ръководители

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към учениците.

Срок: постоянен

                 

Докладвана от учителите информация-регулярно на заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора

2.1.6.1

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идинтифициране на препяствия и проблемни точки – за родителите на всички ученици на първата родителска среща    са коментирани проблемите и изискванията по пътна безопасност.

Директор,учители,класни ръководители

Изпълнени кампанийни дейности в областта на БДП,насочени към учениците от НЕ.

Срок: 15.09. -30.09.2020 г.

 

Докладвана от учителите информация-регулярно на заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.2.

Активизиране на дейността на училищния щаб в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност.

Директор, ЩАБ за БАК и БДП

Дейност на училищния щаб

Срок: постоянен

Отчети за дейността на щаба

2.2.

Цели:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

 

 

 

 

 

2.2.1.

Отбелязване на 29 юни – ДЕНЯТ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Популяризиране на политиката за БДП

Директор,учители,кл.ръководители

Организирано и проведено мероприятие

Срок : ежегодно ,29 юни

Докладвана от учителите информация-регулярно на заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.2.2.

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден  за БДП,Европейския ден без загинали на пътя, Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП и др.

Популяризиране на политиката за БДП

Директор,учители,кл.ръководители

Организирани и проведени мероприятия

Срок : Ежегодно

Докладвана от учителите информация-регулярно на заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

Ще работим заедно по установените правила .

Ако настъпят промени , ще бъдете информирани своевременно.

Нека да съхраним спокойствие и добронамереност. Това ще ни помогне…                                                                                                                                     Владинова 


Уважаеми родители,информираме Ви,че графика на консултациите и приемните часове  на ученици и родители е в действие,но се провежда онлайн.При непровеждане ,моля обърнете се към класните ръководители .Ако имате технически трудности ,моля обърнете за съдействие се към г-жа Тончева.


Уважаеми родители,живеем във времена динамична и променяща се учебна среда.

Каналите,които използваме за информация,са различни.В името на общото ни спокойствие и добра съвместна работа

се обръщаме към вас с молба да следите групите по класове и сайта на училището.

Това са двете форми на комуникация,в които ще получавате актуална и достоверна информация за учебния процес в нашето училище.При повишена заболеваемост ще се взимат конкретни решения.

Напрегнато е,трудно е...                Нека пазим взаимно физическото и психическото си здраве!

Благодарим ви!


Уважаеми родители и ученици ,учениците от 6. и 7.клас от 13.11.до 27.11 преминават в обучение в електронна среда.

В утрешния ден всички ще бъдат ззапознати с конкретната организация.

От ръководството

 / ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/ЗАПОВЕД.jpg

 / ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/ПРАВИЛА.2 (1).jpg

   / ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/sait.jpg И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ,ЧЕ АЗ И УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ СМЕ С ВАС. ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ЩЕ СЕ ОТЗОВА ЗА РЕШАВАНЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ПРОБЛЕМ, КОЙТО БИ ВИ ПРИТЕСНИЛ ДА УСПЕЕТЕ ДА ПОКАЖЕТЕ МАКСИМАЛНО ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ НАУЧИЛИ В ТАЗИ ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ. УБЕДЕНА СЪМ,ЧЕ ВСИЧКИ ЗНАЕТЕ КОЛКО ВАЖНИ СА ЗА ВАС ТЕЗИ ИЗПИТИ. ЗАТОВА ДАЙТЕ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ И ВЯРВАЙТЕ,ЧЕ ЩЕ УСПЕЕТЕ!

  ЕДИН ДЕН ЩЕ РАЗКАЗВАТЕ КАКВО …РАЗЛИЧНО НЕЩО ВИ СЕ Е СЛУЧИЛО. НЕКА ТОЗИ ДЕН И ХОРАТА, КОИТО ЩЕ ВИ СЛУШАТ , БЪДАТ ВАЖНИ И ЗНАЧИМИ ЗА ВАС.

  УСПЕХ!!!

                                    ЦЕЦА ВЛАДИНОВА - ДИРЕКТОР

 

 

 

 175ОУ обявява ПЛАН-ПРИЕМ 2021/2022година

За учениците в Iклас.

1паралелка-22ученици

Целодневно обучение 1група-22ученици                                                                

 

/ ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/GRAFIK.1.kl.jpeg

  175.  основно училище “В. Левски”- с. Мрамор, р-н “Връбница”

С т о л и ч н а     о б щ и н а

1261 гр.София с. Мрамор,ул.”Св.св.Кирил и Методий” №1,

тел./02/ 998 20 -84  e-mail : ou175@abv.bg:www.175ou.bgschool.bg

 

 

ДО ДИРЕКТОРА

НА 175 ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“                                              ВХ.№..................................../.........................

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От..........................................................................................................................

                                /трите имена на родителя/настойника/

Постоянен/настоящ адрес.....................................................................................................................

Телефон за връзка...............................................................e-mail……………………………………………………..

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

                        Заявявам,че желая синът/дъщеря ми........................................................................

За бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2020/2021 година.

Декларирам,че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:

 

   А . ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

Посочва се ной-благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес.Изписва се район,ж.к.,квартал,улица,№,бл.,

ет.,ап.

 

8.1

ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.Деца,чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

 

8.2

ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година,но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

 

8.3

ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището,но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

 

8.4

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

 

 

    Б.ДОПЪЛНИТЕРНИ  КРИТЕРИИ

 

                 Да/Не

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50% - 6 т.

 

 

8.6.

Дете с един или двама починали родители – 6 т.

 

8.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст,обучаващи се в училището – 4 т.

 

 

8.8.

Деца завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.

 

 

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.

 

 

8.10

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето,както и  дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.

 

 

8.11.

Деца – близнаци – 5 т.

 

 

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район,граничещ на прилежащия район на училището – 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа,втора и трета група от водещия критерий/

 

 

8.13.

В случаите,когато броят на кандидатстващите деца,отговарящи на еднакви условия,е по-голям от броя на свободните места,се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

 

 

 1. Заявявам,че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:

1.Български език и литература

2.Математика

3.Информационни технологии

2. Заявявам,че желая синът/дъщеря ми да изучава английски език във факултативни учебни    часове.

  3. Заявявам,че /желая/ не желая/ синът ми/дъщеря ми да посещава група за цело

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА