ВАЖНО: ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА :

IIклас  ще се проведе на 16.09.20г. от 18.00часа, класната им стая е на 1 етаж ,в новото крило
IIIклас ще се проведе на 16.09.20г. от 18.00часа, класната им стая  е на 2 етаж ,срещу учителската стая
IVA клас ще се проведе на 17.09.20г.от 18.00часа, класната им стая е на 2 етаж ,до дирекцията
IVБ клас ще се проведе на 17.09.20г.от 18.00часа, класната им стая е на 2 етаж
Vклас ще се проведе на 17.09.20г.от 18.00часа, класната им стая е на 1ви етаж
VIклас ще се проведе на 18.09.20г.от 18.00часа, класната им стая е на 1ви етаж
VIIклас ще се проведе на 18.09.20г.от 18.00часа, класната им стая е на 1ви етаж

Моля,носете  със себе си маски,химикалки и чанти за учебници.

 

Откриването на учебната година е на 15.09.20г. от 10.00часа за учениците от Iви до IV кл.

                           и от 11.00ч. за учениците от V,VI ,VIIкласове.

Учениците трябва да са с официална униформа и да носят със себе си маски.

 

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ  ЗА НВО ПО БЕЛ НА 15.06.2020 ГОД. И  МАТЕМАТИКА НА 17.06.2020 ГОД.

 

 1. Явявате се в училище не по-късно от 8.30 часа. При закъснение до 8.55 часа дежурните учители  на входа ще информират директора за предприемане на необходими действия.
 2. Носите документ за самоличност: лична карта/лична ученическа карта/ ученическа книжка. Ако при пристигането в училище установите,че сте забравили документа си за самоличност първо информирате дежурните учители на входа,които информират  директора.
 3. Идвате за изпита без наличие на здравословен проблем, свързан с Ковид19.При влизането температурата ви ще бъде измерена от медицинско лице. Носите предпазни маски и по желание ръкавици.По време на изпитите сигнализирате квесторите, ако се появят притеснителни за вас симптоми за здравословното ви състояние.
 4. Използвате дезифектант ,който ще бъде поставен на входа и в залите. При използване на тоалетните измивате ръцете си обилно с топла вода и сапун.
 5. НОСИТЕ И ПИШЕТЕ С ЧЕРЕН ХИМИКАЛ. Можете да ползвате молив и гума. По математика носите и – линия,пергел и триъгълник.
 6. Разпределените сте в три зали по различен начин за двата изпита.На вратата на всяка зала ще има списък с разпределението ви, а в самата зала разпределението ви ще бъде обозначено със залепени листчета на местата ви.
 7. Личните ви мобилни телефони трябва да бъдат изключени и ще бъдат поставени в джобчета и поставени на видно място от квестора.
 8. Изпитът по НВО включва две части, но изпитът е единен – 1.част + 2. част.
  1. 1.     част - 60 минути;
  2. част – 90 минути.
 9. Преди началото на изпитите квесторите ще проведат инструктаж за използването на предоставените ви материали и провеждането на изпита. ВАЖНО Е ДА СЛУШАТЕ ВНИМАТЕЛНО И ДА НЕ ПРЕДПРИЕМАТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ.
 10. ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕПИСВАНЕ РАБОТИТЕ СЕ АНУЛИРАТ.
 11. ВЪРХУ ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ НЕ СЕ ПОСТАВЯТ НИКАКВИ ЗНАЦИ И НЕ СЕ ДРАСКА- ПРИЕМА СЕ ЗА ЗНАК И РАБОТАТА СЕ АНУЛИРА.
 12. ПИСМЕНИТЕ ВИ РАБОТИ ЩЕ ИМАТ УНИКАЛЕН БАРКОД. РЕЗЕРВНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПРИ ДОПУСКАНЕ НА ГРЕШКА СА МАЛКО И ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СЛУШАТЕ ВНИМАТЕЛНО КВЕСТОРИТЕ И ДА СЕ КОСУЛТИРАТЕ С ТЯХ.

 

 

    И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ,ЧЕ АЗ И УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ СМЕ С ВАС. ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ЩЕ СЕ ОТЗОВА ЗА РЕШАВАНЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ПРОБЛЕМ, КОЙТО БИ ВИ ПРИТЕСНИЛ ДА УСПЕЕТЕ ДА ПОКАЖЕТЕ МАКСИМАЛНО ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ НАУЧИЛИ В ТАЗИ ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ. УБЕДЕНА СЪМ,ЧЕ ВСИЧКИ ЗНАЕТЕ КОЛКО ВАЖНИ СА ЗА ВАС ТЕЗИ ИЗПИТИ. ЗАТОВА ДАЙТЕ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ И ВЯРВАЙТЕ,ЧЕ ЩЕ УСПЕЕТЕ!

  ЕДИН ДЕН ЩЕ РАЗКАЗВАТЕ КАКВО …РАЗЛИЧНО НЕЩО ВИ СЕ Е СЛУЧИЛО. НЕКА ТОЗИ ДЕН И ХОРАТА, КОИТО ЩЕ ВИ СЛУШАТ , БЪДАТ ВАЖНИ И ЗНАЧИМИ ЗА ВАС.

  УСПЕХ!!!

                                    ЦЕЦА ВЛАДИНОВА - ДИРЕКТОР

/ ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/1_klas.sait (1).jpg 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Уведомяваме Ви,че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VIIклас на 15.06.2020г.,подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020г.до 12.06.2020г.включително.Обявяването на списъците на приетите ученици на второ класиране-15.06.2020г.,18ч.

 

   От 02.06. до 05.06.2020 год. вкл. до 17.00 часа ще можете да запишете своите деца, приети на първо класиране, съгласно качения списък с входящи номера.

   Необходими документи :

 

 1. Акт за раждане на детето – за записване на информация.
 2. Лична карта на родителя за удостоверяване на постоянен адрес.При наличие на настоящ адрес се предоставя за информация удостоверение за настоящ адрес.
 3. Удостоверение за завършена подготвителна група през учебната 2019 / 2020 год.

 

                                                               ЦЕЦА ВЛАДИНОВА - ДИРЕКТОР

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

НА УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА 

Вх.номер                                                                          
128-386/22.04.2020г. 134-383/27.04.2020г.
130-379/23.04.2020г. 135-384/27.04.2020г.
132-381/24.04.2020г. 138-387/29.04.2020г.
136-385/27.04.2020г. 147-397/15.05.2020г.
139-388/29.04.2020г. 158-408/22.05.2020г.
140-389/29.04.2020г. 131-380/24.04.2020г.
142-391/04.05.2020г. 141-390/30.04.2020г.
144-393/11.05.2020г. 143-392/07.05.2020г.
146-395/14.05.2020г. 145-394/13.05.2020г.
153-403/19.05.2020г. 157-407/22.05.2020г.
129-378/22.04.2020г. 133-382/24.04.2020г.
   

Директор:Ц.Владинова          

      

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Всичките 22 кандидатпървокласници са приети.

На 01.06 в17,00часа ще качим информацията с входящите номера.

                                                                                        Цеца Владинова - директор

 175ОУ обявява ПЛАН-ПРИЕМ 2020/2021година

За учениците в Iклас.

1паралелка-22ученици

Целодневно обучение 1група-22ученици                                                                

/ ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/Priem.1.klas.SAIT.doc.jpeg

/ ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/GRAFIK.1.kl.jpeg

  175.  основно училище “В. Левски”- с. Мрамор, р-н “Връбница”

С т о л и ч н а     о б щ и н а

1261 гр.София с. Мрамор,ул.”Св.св.Кирил и Методий” №1,

тел./02/ 998 20 -84  e-mail : ou175@abv.bg:www.175ou.bgschool.bg

 

 

ДО ДИРЕКТОРА

НА 175 ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“                                              ВХ.№..................................../.........................

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От..........................................................................................................................

                                /трите имена на родителя/настойника/

Постоянен/настоящ адрес.....................................................................................................................

Телефон за връзка...............................................................e-mail……………………………………………………..

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

                        Заявявам,че желая синът/дъщеря ми........................................................................

За бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2020/2021 година.

Декларирам,че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:

 

   А . ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

Посочва се ной-благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес.Изписва се район,ж.к.,квартал,улица,№,бл.,

ет.,ап.

 

8.1

ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.Деца,чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

 

8.2

ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година,но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

 

8.3

ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището,но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

 

8.4

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

 

 

    Б.ДОПЪЛНИТЕРНИ  КРИТЕРИИ

 

                 Да/Не

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50% - 6 т.

 

 

8.6.

Дете с един или двама починали родители – 6 т.

 

8.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст,обучаващи се в училището – 4 т.

 

 

8.8.

Деца завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.

 

 

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.

 

 

8.10

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето,както и  дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.

 

 

8.11.

Деца – близнаци – 5 т.

 

 

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район,граничещ на прилежащия район на училището – 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа,втора и трета група от водещия критерий/

 

 

8.13.

В случаите,когато броят на кандидатстващите деца,отговарящи на еднакви условия,е по-голям от броя на свободните места,се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

 

 

 1. Заявявам,че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:

1.Български език и литература

2.Математика

3.Информационни технологии

2. Заявявам,че желая синът/дъщеря ми да изучава английски език във факултативни учебни    часове.

  3. Заявявам,че /желая/ не желая/ синът ми/дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.

 4. Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в    обстоятелствата,свързана с допълнителните критерий за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до директора на училището в сроковете,посочени в графика на дейностите.

5.Уведомен съм,че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни,     ученикът не се записва в училището.Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

6.Информиран съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

 

Родител:.......................................                                           Служител:....................................

     /Име,фамилия и подпис/                                                                                        /Име,фамилия и подпис/

 

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА