ПОКАНА

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ         ЧЕТВЪPTЪК-06.02.20г 
  1клас                                  2клас                                       

3 а клас                         

3 б клас                        4 клас                                         
 Час на класа   БЕЛ  Математика  Чов.и общ.-ИУЧ  Чов.и природата  
Бълг.ез.и лит. (БЕЛ)  БЕЛ  Физ.възп.и спорт БЕЛ  БЕЛ   
 Математика  Англ.ез1гр./Инф.техн.2гр. БЕЛ  БЕИ-ИУЧ  Физ.възп.и спорт   
 Изобр.изк.  Математика БЕЛ-ИУЧ  Техн.и предп.  Математика   
 Изобр.изк.  Допъл.час за сп.дейн. Чов. и общ.-ИУЧ  Англ.език  Час на класа   
           

                      5 клас

1.Техн.и предпр.1гр.

2.Техн.и предпр.1гр./Инф.техн.2гр.

3.Бълг.ез.и лит.

4.Математика

5.Англ.език

6.Техн.и предпр.2гр/Инф.техн.!гр.

7.Техн.и предпр.2гр.

                           

                  6 клас


1.БЕЛ

2.БЕЛ

3.География и икономика

4.Английски език

5.Математика

6.Музика


                                       7 клас

1.Физика и астр.

2.Изобр.изк.

3.Математика

4.География и икономика

5.Техн. и предп.

6.Англ. език

7.Инф.техн. 1 гр.
/135 годишнина/konsultatsii.jpeg


Екипът на 175.ОУ"Васил Левски",с.Мрамор

най-учтиво Ви кани да присъствате на тържественото откриване на новата учебна година,

което ще се състои на 16.09.2019г.от 10.00ч.в двора на училището.

Учениците да се явят в 9.45ч.с официална униформа.


175. основно училище “В. Левски” – с. Мрамор, р-н “Връбница”

С т о л и ч н а    о б щ и н а

1261 гр. София – с. Мрамор, ул. “ Св. св. Кирил и Методий “ № 1

тел.  02  998 20 -84, e-mail: ou175@abv.bg ;

www: 175ou.bgschool.bg 

 

 

/24.05.17/DSC_1120.JPG

/24.05.17/DSC_1070.JPG/24.05.17/DSC_1073.JPG/24.05.17/DSC_1104.JPG/24.05.17/DSC_1094.JPG/24.05.17/DSC_1089.JPG/24.05.17/DSC_1100.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

   РЪКОВОДСТВОТО НА 175.ОУ"В.ЛЕВСКИ"-С.МРАМОР ВИ ИНФОРМИРА,ЧЕ ПРИЕМЪТ И ЗАПИСВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020ГОД.ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИЯ ОТ КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГРАФИК И С УТВЪРДЕНИЯ ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ.

  ОТ 15.04.2019 год.ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ОТ 8.30 часа ДО 17.30 часа.

  ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ,ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СТАВА С ОРИГИНАЛА НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОРИГИНАЛИТЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕТЕТО СЪГЛАСНО КРИТЕРИИТЕ.    

 Училищен план-прием за учебната 2019/2020г.:

Iклас-24 ученици   

Vклас-26 ученици         

                              

             / ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/ZAPOVED.1KLAS.jpeg/19.02/52964894_2460718120622798_9043280789663383552_n.jpg

                                        

График

срок      

дейност

29.03.2019г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет страницата на училището,а за прилежащия район-

на интернет страниците на Столична община

 от15.04.2019г.

до 15.05.2019г.

 Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

 03.06.2019г.

в 17.00ч.

 Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

 от 04.06.2019г.

до 06.06.2019г.вкл.

до17.00ч.

Записване на учениците,приети на първо класиране. 

 06.06.2018г.

в 18.00ч.

 Обявяване на свободните места за второ класиране

 от 07.06.2019г.

до 10.06.2019г.вкл.

до 12.00ч.

 Подаване на заявления за участие във второ класиране

 10.06.2019г.-

в 18.00ч.

 Обявяване на списъците  на приетите ученици на второ класиране

 от 11.06.2019г.

до12.06.2019г.вкл.

до17.00ч

 Записване на учениците,приети на второ класиране.

 12.06.2019г.-

в 18.00ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране 

 от13.06.2019г.до14.06.2019г.

вкл.до12.00ч.

 14.06.2019г.-в 18.00ч.

 Подаване на заявления за участие в трето класиране

 

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

 20.06.2019г.

 Обявяване на свободните места след трето класиране

 от 21.06.2019г.до 13.09.2019г.вкл.

 Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на

интернет-страницата на училището и РУОСофия-град.

 

 

 6.Критериите за прием на ученици в Iклас са определени в Система за прием на ученици в първи клас на общ.училища на

територията на Столична община , приета с Решение №83  Протокол№48 от 22.02.2018г.на Столичен общински съвет.

Записването на ученици е от с.Мрамор и прилежащия район. 

 

Директор: Ц.Владинова

 

29.03.2019г    

!!  Още за КРИТЕРИИТЕ И ПЛАН-ПРИЕМ  ЗА I ви клас   ще намерите на страница "Информация за родителите",в меню "За родителите",който се намира в лявата долна част за навигация.

 

 

 

 

Правомощия на обществения съвет 

 
1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.   
2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи,както и при обсъждане на избора на униформи.  
3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа  на резултатите на самооценката на институцията,външното оценяване-за училищата. -
4. Дава становище за разпределението на бюджета,както и за отчета на изпълнението му.  
5. Съгласува училищния учебен план.  
6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитиена учителите ,директорите и други педагогически специалисти.  
7. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебнитекомплекти,които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците  
8. Сигнализира компетентните органи,когато при осъществяване на дейноста си констатира нарушения на нормативните актове  
 9. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.   
 10. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "Директор"   
 11.

Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.                                                       

12. Дава становище и по други въпроси по искане на директора , на педагогическия съвет,на РУО или на съответния министър-първостепенен разпоредител с бюджет.
13. При неодобрение от обществения съвет на актовете по т.1 и т.5 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет.
14. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта за бюджет за становище.
15. Директора е длъжен да предостави мотивиран отговор на всяко конкретно предложение в становището.
16. Общественият съвет изготвя отчет за дейността за предходната учебна година. 
   
7. БОРИС ЕМИЛОВ КАЛЕКАНОВ 
   

                                    !! Присъствието на избраните делегати от съответните класове е желателно.

                                                                                                                           ДИРЕКТОР: ЦЕЦА ВЛАДИНОВА

 

 

 

 

    

             На 11.05.2016год.основно училище "Васил Левски"-с.Мрамор,район "Връбница"отпразнува 135години от основаването си.  В салона на читалище "Св.Иван Рилски-1922"-с.Мрамор учениците от различните клубове изнесоха голям концерт.Гости на тържеството бяха:г-жа Дукова-депутат,г-н Младен Младенов-кмет на район "Връбница"и кметове на с.Мрамор и с.Житен,общественици.Плакет и поздравителен адрес от името на г-жа Ваня Кастрева-началник на РИО София-град,поднесе г-жа Германова-ст.експерт средно образование.

 

      Концертът започна с тържествен ритуал за предаване и приемане на училищното знаме и знамето на Република България.Пъстрота от костюми и хубави изпълнения на народни песни и хора,на танци на мажоретни състави,на вечни български стихотворения,на сценки и танци на руски и английски език,изпълваха сцената.Всичко беше озарено от детски усмивки.Залата беше пълна,а публиката даряваше с бурни аплодисменти изпълнителите.След концерта всички излизаха развълнувани и впечатлени.Получи се един чудесен празник на цялото село.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА